Zasady spotkań

 ✤ Pracuję  przestrzegając standardów merytorycznych  i etycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w  swojej pracy wykorzystuje całą posiadaną wiedzę  i umiejętności zawodowe pożytkując je dla dobra pacjenta. Usługi są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 ✤ W trakcie pierwszych 2-3 spotkań formułowana jest diagnoza oraz określane są podstawowe zasady terapii oraz zakres wymaganej pomocy.

 ✤ Każdy z Państwa ma prawo uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące diagnozy, prognozy, stosowanych metod pracy oraz posiadanych przeze mnie kwalifikacji zawodowych.

 ✤ Czas trwania pierwszej konsultacji to 50 minut, sesji indywidualnej 50 minut, sesji małżeńskiej/partnerskiej 60 minut, a sesji rodzinnej 90 minut.

 ✤ Państwa spóźnienia nie wpływają na przedłużenie spotkania.

 ✤ Z wyprzedzeniem uprzedzam o nieobecności, planowanych przerwach w spotkaniach lub zmianie dnia lub godzin przyjęć. Informuję również o przerwach w pracy wynikających z planowanego urlopu.

 ✤ W sytuacji niestawienia się Państwa na wizytę w zaplanowanym wcześniej terminie lub odwołania później niż do godziny 18 dnia poprzedzającego sesję, jest ona płatna w całości.

 ✤ Przed pierwszym spotkaniem możliwa jest rozmowa telefoniczna lub kontakt mailowy, lecz nie zastąpią one spotkania.

 ✤ W sytuacji spotkań z osobą nieletnią wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna. Dlatego konieczne jest, by na pierwsze spotkanie przyszedł rodzic/prawny opiekun dziecka.

 ✤ W uzasadnionych merytorycznie przypadkach poproszę o konsultację u innego specjalisty (np. psychiatry, specjalisty uzależnień, neurologa itp.) jeśli uznam to za warunek konieczny kontynuowania spotkań.

 ✤ Nie wydaję opinii i zaświadczeń celem przestawienia ich innym instytucjom, jeżeli nie służą one ustalonym wcześniej celom terapeutycznym. Zaświadczenia z terapii małżeńskiej/partnerskiej wydaję wyłącznie na prośbę obojga uczestników.

 ✤ Jestem zobowiązana do zachowania tajemnicy wszystkich informacji pochodzących ze spotkań, a także samego faktu udzielania pomocy wobec osób trzecich – np. rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, albo sytuacje określone prawem.

  ✤ Prowadzę stałą superwizję swojej pracy. Omawiając swoją pracę z innymi terapeutami dbam o pełną anonimowość pacjentów.